Privacyverklaring

d.d. 01-01-2023

Marieke van de Ven, gevestigd aan papenhulst 26 te ‘s-Hertogenbosch, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53132203, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Marieke van de Ven hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring wordt aangegeven op welke wijze er omgegaan wordt met jouw persoonsgegevens.

Marieke van de Ven doet er alles aan om je privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Marieke van de Ven houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien je na het doornemen van deze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kan je hiervoor contact opnemen via de contactgegevens onder aan dit document.


Persoonsgegevens die worden verwerkt
Marieke van de Ven verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Marieke van de Ven en/of omdat je deze gegevens zelf aan Marieke van de Ven verstrekt. Het gaat hierbij mogelijk om de volgende gegevens: Handelsnaam / voor- en achternaam / geslacht / geboortedatum /geboorteplaats / adresgegevens /telefoonnummer / e-mailadres / IP-adres / adres- en locatiegegevens / social media accountnamen / bankrekeningnummer / data aangeleverd via e-mail of een app / overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door documenten die je afgeeft of gegevens die je verstrekt in correspondentie en telefonisch.


Doel
Marieke van de Ven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden
– Administratieve doeleinde waaronder bijvoorbeeld het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van eventuele nieuwsbrieven en/of reclame uitingen
– Contact met je op te kunnen nemen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
Marieke van de Ven verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor de belastingaangifte.


Grondslag
De verwerking van de gegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen:
– Toestemming: Je hebt zelf toestemmingen gegeven voor de verwerking van deze persoonsgegevens voor een van de hierboven gestelde doelen.
– Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering of totstandkoming van een overeenkomst waarbij jij zelf partij bent.
– Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Marieke van de Ven rust.
– Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.
– Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Marieke van de Ven is opgedragen.
– Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Marieke van de Ven of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van jou, die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.


Geautomatiseerde besluitvorming
Marieke van de Ven neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Termijn bewaren persoonsgegevens
Marieke van de Ven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Marieke van de Ven hanteert, naar eigen inzicht en waar mogelijk vanaf het moment waarop als laatst gegevens door jou zijn verstrekt, een bewaartermijn van maximaal 7 jaar om te kunnen voldoen aan (fiscale) wettelijke verplichtingen en om jouw dossier te kunnen raadplegen op het moment dat er een vervolgvraag komt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Marieke van de Ven verkoopt jouw gegevens niet actief aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit zij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor een hoog niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Marieke van de Ven maakt gebruik van een derdepartij voor:
– Het verzorgen domein en e-mail hosting/registratie
– Het verzorgen van de (financiële) administratie
– Het verzorgen van cloudopslag en verwerkingssoftware

Intellectueel eigendom met betrekking tot website, social media en audio- en beeldmateriaal 
De toegang tot en het gebruik van de website van Marieke van de Ven en haar social media accounts is strikt persoonlijk. Je mag de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden, zonder schriftelijke toestemming van Marieke van de Ven, niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.   

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien Marieke van de Ven niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Klik hier voor de uitgebreide cookieverklaring. 

Voor meer informatie over het gebruik, beheer en de verwijdering van cookies, kan je de volgende website raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marieke van de Ven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Marieke van de Ven een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Marieke van de Ven van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@mariekevandeven.nl

Hoe Marieke van de Ven persoonsgegevens beveiligt
Marieke van de Ven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@ mariekevandeven.nl